Default
ย้อนกลับ 01/10/2023 - 07/10/2023 ไปข้างหน้า
กรองทรัพยากร
อาทิตย์, 01/10/2023 12:00 AM 8:00 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 1:00 PM 1:30 PM 2:00 PM 2:30 PM 3:00 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:30 PM 5:00 PM 5:30 PM 6:00 PM
ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5
ห้องประชุมพึ่งผล ชั้น 5
ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ ชั้น 4
ห้องประชุมบัวไผ่ข้าว ชั้น 3 ศูนย์วัคซีน (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม)
ห้องประชุมธรรมรักษ์ ชั้น 2
ห้องประชุมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ห้องประชุมพรภูเบศร ชั้น 3
ห้องประชุมภูมิภูเบศร ชั้น 1
Co-Working Space ชั้น 1
ห้อง Tele-Conference ชั้น 1
ห้องผลิตสื่อ ชั้น 1
ห้อง 201 ชั้น 2
ห้องเรียน 202 ชั้น 2
ห้อง Flexible Classroom ชั้น 2
ห้อง Simulation 1 ชั้น 2
ห้อง Simulation 2 ชั้น 2
ห้องเรียน 301 ชั้น 3
ห้องเรียน 302 ชั้น 3
จันทร์, 02/10/2023 12:00 AM 8:00 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 1:00 PM 1:30 PM 2:00 PM 2:30 PM 3:00 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:30 PM 5:00 PM 5:30 PM 6:00 PM
ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 รับนักเรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ปรอ. 21 คน                 ประชุมหัวหน้าหอ  
ห้องประชุมพึ่งผล ชั้น 5                                        
ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ ชั้น 4                                        
ห้องประชุมบัวไผ่ข้าว ชั้น 3 ศูนย์วัคซีน (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม)
ห้องประชุมธรรมรักษ์ ชั้น 2                                        
ห้องประชุมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร                                        
ห้องประชุมพรภูเบศร ชั้น 3                                        
ห้องประชุมภูมิภูเบศร ชั้น 1                                        
Co-Working Space ชั้น 1                                        
ห้อง Tele-Conference ชั้น 1                     นำเสนอประชุม ผ่าน zoom          
ห้องผลิตสื่อ ชั้น 1                                        
ห้อง 201 ชั้น 2                   Noon report รายวิชาอายุรศาสตร์    
ห้องเรียน 202 ชั้น 2 lecture x-ray (อ.ธีรธวัช)   lecture x-ray (อ.ณัฐชัย)
ห้อง Flexible Classroom ชั้น 2                 group discussion อ.จิรทีปต์  
ห้อง Simulation 1 ชั้น 2                                        
ห้อง Simulation 2 ชั้น 2                                        
ห้องเรียน 301 ชั้น 3                 topic รายวิชากุมารฯ      
ห้องเรียน 302 ชั้น 3                                        
อังคาร, 03/10/2023 12:00 AM 8:00 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 1:00 PM 1:30 PM 2:00 PM 2:30 PM 3:00 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:30 PM 5:00 PM 5:30 PM 6:00 PM
ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5                                        
ห้องประชุมพึ่งผล ชั้น 5                                        
ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ ชั้น 4   กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 1 ตำแหน่ง     FA      
ห้องประชุมบัวไผ่ข้าว ชั้น 3 ศูนย์วัคซีน (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม)
ห้องประชุมธรรมรักษ์ ชั้น 2                                        
ห้องประชุมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร                                        
ห้องประชุมพรภูเบศร ชั้น 3                                        
ห้องประชุมภูมิภูเบศร ชั้น 1                                        
Co-Working Space ชั้น 1                                        
ห้อง Tele-Conference ชั้น 1                                        
ห้องผลิตสื่อ ชั้น 1                                        
ห้อง 201 ชั้น 2                                        
ห้องเรียน 202 ชั้น 2 lecture x-ray (อ.ศิริโรจน์)   lecture x-ray (อ.นัชชา)          
ห้อง Flexible Classroom ชั้น 2                                        
ห้อง Simulation 1 ชั้น 2                                        
ห้อง Simulation 2 ชั้น 2                                        
ห้องเรียน 301 ชั้น 3                                        
ห้องเรียน 302 ชั้น 3                                        
พุธ, 04/10/2023 12:00 AM 8:00 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 1:00 PM 1:30 PM 2:00 PM 2:30 PM 3:00 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:30 PM 5:00 PM 5:30 PM 6:00 PM
ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5                     ประชุมหัวหน้าหอ    
ห้องประชุมพึ่งผล ชั้น 5                                        
ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ ชั้น 4                                        
ห้องประชุมบัวไผ่ข้าว ชั้น 3 ศูนย์วัคซีน (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม)
ห้องประชุมธรรมรักษ์ ชั้น 2                                        
ห้องประชุมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร                                        
ห้องประชุมพรภูเบศร ชั้น 3                                        
ห้องประชุมภูมิภูเบศร ชั้น 1                                        
Co-Working Space ชั้น 1                                        
ห้อง Tele-Conference ชั้น 1                                        
ห้องผลิตสื่อ ชั้น 1                                        
ห้อง 201 ชั้น 2 สอบรายวิชา นิติเวช
ห้องเรียน 202 ชั้น 2 lecture x-ray (อ.สุธาสินี) ออนไลน์   lecture x-ray (อ.ณัฐชัย)   conference X-ray      
ห้อง Flexible Classroom ชั้น 2                                        
ห้อง Simulation 1 ชั้น 2                                        
ห้อง Simulation 2 ชั้น 2                                        
ห้องเรียน 301 ชั้น 3                                        
ห้องเรียน 302 ชั้น 3                                        
พฤหัสบดี, 05/10/2023 12:00 AM 8:00 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 1:00 PM 1:30 PM 2:00 PM 2:30 PM 3:00 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:30 PM 5:00 PM 5:30 PM 6:00 PM
ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5                                        
ห้องประชุมพึ่งผล ชั้น 5                                        
ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ ชั้น 4                                        
ห้องประชุมบัวไผ่ข้าว ชั้น 3 ศูนย์วัคซีน (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม)
ห้องประชุมธรรมรักษ์ ชั้น 2                                        
ห้องประชุมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร                                        
ห้องประชุมพรภูเบศร ชั้น 3     เรียนแพทย์แผนไทย                    
ห้องประชุมภูมิภูเบศร ชั้น 1                                        
Co-Working Space ชั้น 1                                        
ห้อง Tele-Conference ชั้น 1                                        
ห้องผลิตสื่อ ชั้น 1                                        
ห้อง 201 ชั้น 2     สอบรายวิชา เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก   จัดห้องสอบ X-ray  
ห้องเรียน 202 ชั้น 2 lecture x-ray (อ.วทันยา)   จัดห้องสอบ X-ray  
ห้อง Flexible Classroom ชั้น 2                                        
ห้อง Simulation 1 ชั้น 2                                        
ห้อง Simulation 2 ชั้น 2                                        
ห้องเรียน 301 ชั้น 3                 topic รายวิชากุมารฯ      
ห้องเรียน 302 ชั้น 3                                        
ศุกร์, 06/10/2023 12:00 AM 8:00 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 1:00 PM 1:30 PM 2:00 PM 2:30 PM 3:00 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:30 PM 5:00 PM 5:30 PM 6:00 PM
ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5                                        
ห้องประชุมพึ่งผล ชั้น 5                                        
ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ ชั้น 4                                        
ห้องประชุมบัวไผ่ข้าว ชั้น 3 ศูนย์วัคซีน (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม)
ห้องประชุมธรรมรักษ์ ชั้น 2                                        
ห้องประชุมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร     เรียนแพทย์แผนไทย    
ห้องประชุมพรภูเบศร ชั้น 3                                        
ห้องประชุมภูมิภูเบศร ชั้น 1                     ประชุมกิจการนิสิต ของม.บูรพา
Co-Working Space ชั้น 1                                        
ห้อง Tele-Conference ชั้น 1                                        
ห้องผลิตสื่อ ชั้น 1                                        
ห้อง 201 ชั้น 2 สอบOSCE X-ray
ห้องเรียน 202 ชั้น 2 สอบ OSCE X-ray
ห้อง Flexible Classroom ชั้น 2                                        
ห้อง Simulation 1 ชั้น 2                                        
ห้อง Simulation 2 ชั้น 2                                        
ห้องเรียน 301 ชั้น 3 สอบ MCQ X-ray   สอบรายวิชา PMC 5        
ห้องเรียน 302 ชั้น 3                                        
เสาร์, 07/10/2023 12:00 AM 8:00 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 1:00 PM 1:30 PM 2:00 PM 2:30 PM 3:00 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:30 PM 5:00 PM 5:30 PM 6:00 PM
ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5                                        
ห้องประชุมพึ่งผล ชั้น 5                                        
ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ ชั้น 4                                        
ห้องประชุมบัวไผ่ข้าว ชั้น 3 ศูนย์วัคซีน (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม)
ห้องประชุมธรรมรักษ์ ชั้น 2                                        
ห้องประชุมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร                                        
ห้องประชุมพรภูเบศร ชั้น 3                                        
ห้องประชุมภูมิภูเบศร ชั้น 1                                        
Co-Working Space ชั้น 1                                        
ห้อง Tele-Conference ชั้น 1                                        
ห้องผลิตสื่อ ชั้น 1                                        
ห้อง 201 ชั้น 2                                        
ห้องเรียน 202 ชั้น 2                                        
ห้อง Flexible Classroom ชั้น 2                                        
ห้อง Simulation 1 ชั้น 2                                        
ห้อง Simulation 2 ชั้น 2                                        
ห้องเรียน 301 ชั้น 3                                        
ห้องเรียน 302 ชั้น 3                                        
 
 
ย้อนกลับ 01/10/2023 - 07/10/2023 ไปข้างหน้า