Default
ย้อนกลับ 07/08/2022 - 13/08/2022 ไปข้างหน้า
กรองทรัพยากร
อาทิตย์, 07/08/2022 12:00 AM 8:00 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 1:00 PM 1:30 PM 2:00 PM 2:30 PM 3:00 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:30 PM 5:00 PM 5:30 PM 6:00 PM
ห้องประชุมพญายอ
ห้องประชุมพึ่งผล
ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ
ห้องประชุมตึกเจ้าพระยาฯ
ห้องประชุมบัวไผ่ข้าว
ห้องประชุมพรภูเบศร (ชั้น 3)
Co-Working Space
ห้องประชุมภูมิภูเบศร (ชั้น 1)
Tele-Conference (ปี 4)
ห้องผลิตสื่อ (ปี 5)
ห้อง 201
ห้อง 202
Flexible classroom | (ปี 6)
Simulation 1
Simulation 2
ห้องเรียน 301
ห้องเรียน 302
จันทร์, 08/08/2022 12:00 AM 8:00 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 1:00 PM 1:30 PM 2:00 PM 2:30 PM 3:00 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:30 PM 5:00 PM 5:30 PM 6:00 PM
ห้องประชุมพญายอ
ห้องประชุมพึ่งผล
ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) จำนวน 4 ตำแหน่ง
ห้องประชุมตึกเจ้าพระยาฯ
ห้องประชุมบัวไผ่ข้าว กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เก็บประวัติข้าราชการ 6 ราย
ห้องประชุมพรภูเบศร (ชั้น 3) การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน cpr แพทย์แผนไทย (25 คน) อ.เอ๋ย ER
Co-Working Space
ห้องประชุมภูมิภูเบศร (ชั้น 1)
Tele-Conference (ปี 4)
ห้องผลิตสื่อ (ปี 5)
ห้อง 201 รายวิชาจิตเวชศาสตร์ : นพ.พิสิฎฐ์ นพ.ชินวัฒน์ อ.พรทิวา
ห้อง 202 Lecture ปี4 อ.ทินกร
Flexible classroom | (ปี 6) Noon report รายวิชาอายุรศาสตร์
Simulation 1
Simulation 2
ห้องเรียน 301 รายวิชากุมารเวชศาสตร์ topic
ห้องเรียน 302
อังคาร, 09/08/2022 12:00 AM 8:00 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 1:00 PM 1:30 PM 2:00 PM 2:30 PM 3:00 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:30 PM 5:00 PM 5:30 PM 6:00 PM
ห้องประชุมพญายอ ประชุมวิชาการเรื่องคุณภาพการนอนและโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอน
ห้องประชุมพึ่งผล ประชุมคณะกกรมการการตลาด
ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) จำนวน 3 ตำแหน่ง
ห้องประชุมตึกเจ้าพระยาฯ
ห้องประชุมบัวไผ่ข้าว ประชุมกำหนดร่าง TOR ทำความสะอาด ปี 2566
ห้องประชุมพรภูเบศร (ชั้น 3)
Co-Working Space รายวิชาจิตเวชศาสตร์ : นพ.ชินวัฒน์
ห้องประชุมภูมิภูเบศร (ชั้น 1)
Tele-Conference (ปี 4) ประชุม อ.มกร (ขอใช้ zoom)
ห้องผลิตสื่อ (ปี 5)
ห้อง 201 Conference SX
ห้อง 202 รายวิชาจิตเวชศาสตร์ : นพ.ชินวัฒน์ (07.30-08.30 น.)
Flexible classroom | (ปี 6) Workshop Ext. sx อ.กฤตธี
Simulation 1
Simulation 2
ห้องเรียน 301 สอบพนักงานกระทรวง (แพน การเจ้าหน้าที่ 2503) สอบจำนวน 20 คน
ห้องเรียน 302
พุธ, 10/08/2022 12:00 AM 8:00 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 1:00 PM 1:30 PM 2:00 PM 2:30 PM 3:00 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:30 PM 5:00 PM 5:30 PM 6:00 PM
ห้องประชุมพญายอ อบรมการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางเดินหายใจ
ห้องประชุมพึ่งผล ประชุมกับการไฟฟ้า ประชุม ipd paperless
ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ ประชุมพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีเวชศาสตร์ (คลินิกโรคจากการทำงาน)
ห้องประชุมตึกเจ้าพระยาฯ
ห้องประชุมบัวไผ่ข้าว ต่อรองราคายา
ห้องประชุมพรภูเบศร (ชั้น 3) อบรมTRiage เจ้าหน้าที่รพ. 60 คน
Co-Working Space
ห้องประชุมภูมิภูเบศร (ชั้น 1) รับคณะนิเทศนิสิตแพทย์ ม.บูรพา ประชุมสโมสรนิสิต
Tele-Conference (ปี 4) ประชุม feedback รายวิชากุมารเชศาสตร์ Zoom
ห้องผลิตสื่อ (ปี 5)
ห้อง 201 รายวิชาจิตเวชศาสตร์ : นพ.ชินวัฒน์
ห้อง 202
Flexible classroom | (ปี 6) Case study อ.สุเบญจา
Simulation 1
Simulation 2
ห้องเรียน 301
ห้องเรียน 302
พฤหัสบดี, 11/08/2022 12:00 AM 8:00 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 1:00 PM 1:30 PM 2:00 PM 2:30 PM 3:00 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:30 PM 5:00 PM 5:30 PM 6:00 PM
ห้องประชุมพญายอ อบรมการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางเดินหายใจ
ห้องประชุมพึ่งผล ประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 6 ผ่านระบบwebex ประชุมคณะกรรมการศูนย์อาหาร
ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ประชุมเขต6
ห้องประชุมตึกเจ้าพระยาฯ
ห้องประชุมบัวไผ่ข้าว
ห้องประชุมพรภูเบศร (ชั้น 3) อบรมTRiage เจ้าหน้าที่รพ. 60 คน
Co-Working Space
ห้องประชุมภูมิภูเบศร (ชั้น 1)
Tele-Conference (ปี 4)
ห้องผลิตสื่อ (ปี 5)
ห้อง 201
ห้อง 202 รายวิชาจิตเวชศาสตร์ : นพ.ชินวัฒน์ นพ.พิสิฎฐ์
Flexible classroom | (ปี 6)
Simulation 1
Simulation 2
ห้องเรียน 301 สอบพนักงานรายคาบ นวก.โสตฯ นวก.การเงินฯ (คุณปลา การเจ้าหน้าที่ 2503) รายวิชากุมารเวชศาสตร์ topic
ห้องเรียน 302
ศุกร์, 12/08/2022 12:00 AM 8:00 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 1:00 PM 1:30 PM 2:00 PM 2:30 PM 3:00 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:30 PM 5:00 PM 5:30 PM 6:00 PM
ห้องประชุมพญายอ                                    
ห้องประชุมพึ่งผล                                    
ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ                                    
ห้องประชุมตึกเจ้าพระยาฯ                                    
ห้องประชุมบัวไผ่ข้าว                                    
ห้องประชุมพรภูเบศร (ชั้น 3)                                    
Co-Working Space                                    
ห้องประชุมภูมิภูเบศร (ชั้น 1)                                    
Tele-Conference (ปี 4)                                    
ห้องผลิตสื่อ (ปี 5)                                    
ห้อง 201                                    
ห้อง 202                                    
Flexible classroom | (ปี 6)                                    
Simulation 1                                    
Simulation 2                                    
ห้องเรียน 301                                    
ห้องเรียน 302                                    
เสาร์, 13/08/2022 12:00 AM 8:00 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 1:00 PM 1:30 PM 2:00 PM 2:30 PM 3:00 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:30 PM 5:00 PM 5:30 PM 6:00 PM
ห้องประชุมพญายอ                                        
ห้องประชุมพึ่งผล                                        
ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ                                        
ห้องประชุมตึกเจ้าพระยาฯ                                        
ห้องประชุมบัวไผ่ข้าว                                        
ห้องประชุมพรภูเบศร (ชั้น 3)                                        
Co-Working Space                                        
ห้องประชุมภูมิภูเบศร (ชั้น 1)                                        
Tele-Conference (ปี 4)                                        
ห้องผลิตสื่อ (ปี 5)                                        
ห้อง 201                                        
ห้อง 202                                        
Flexible classroom | (ปี 6)                                        
Simulation 1                                        
Simulation 2                                        
ห้องเรียน 301                                        
ห้องเรียน 302                                        
 
 
ย้อนกลับ 07/08/2022 - 13/08/2022 ไปข้างหน้า